Formål og vedtekter

§ 1 Formål

Namdalskysten næringsforening er en frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å fremme næringslivsaktivitet i den regionen som er et naturlig nedslagsfelt for den region næringsforeningen tilhører, markedsføre felles interesser og være et felles talerør overfor kommunene, fylket og andre.
Næringsforeningen skal ha et nært og godt samarbeid med administrativ og politisk ledelse samt andre interessenter i regionen.§ 2 Medlemskap

Alle offentlige og private bedrifter og foretak, med tilknytning til Nærøy, Vikna (Nærøysund fom 01.01.20), Leka og Bindal kommuner kan tegne medlemskap. Hvert medlemskap utløser en stemme på årsmøtet. Organisasjoner, holdingselskap og foreninger kan derfor søke medlemskap forutsatt at alle ansatte/medlemmer inngår for å beregne riktig kategori på medlemskontigent. Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.

 

§ 3 Medlemskontigent

Virksomheten i Namdalskysten Næringsforening finansieres gjennom medlemskontingent fra medlemmene og inntekt fra arrangement og kurs, som er godkjent av styret. Medlemskontingent fastsettes i det ordinære årsmøte for 1 år av gangen. Medlemmer som ikke betaler sin kontingent innen forfall og purring, kan miste retten til fortsatt medlemskap.
Medlemskapet gjøres gjeldene etter mottatt innbetaling.

 

 

§ 4 Økonomi

Namdalskysten næringsforenings drift er basert på:
  • Medlemskontigent/serviceavgift fra medlemmer
  • Driftstilskudd fra kommunene
  • Inntekter fra egen virksomhet overfor egne medlemmer
  • Prosjektfinansiert aktivitet§ 5 Årsmøte

Årsmøte er Namdalskysten næringsforenings høyeste organ og skal holdes hvert år innen utgangen av mars. Medlemmene innkalles med minst 4 ukers varsel. Alle møtende medlemmer som har betalt forfalt medlemsavgift, har stemmerett. Årsmøte velger møteleder, referent og to medlemmer til å signere protokollen. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

På det ordinære årsmøte behandles følgende saker:
  • Styrets årsmelding med regnskap, noter og eventuelt revisors beretning.
  • Fastsette styremedlemmenes og eventuelt revisors godtgjørelse.
  • Fastsette medlemskontingent for neste år.
  • Valg av styre og styreleder.
  • Andre saker som styret legger fram.
  • Budsjett og arbeidsplan legges fram til orientering.
Ved årsmøte har medlemsbedrifter stemmerett med 1 stemme hver.

Det skal føres protokoll fra årsmøte. Protokollen føres av den som årsmøte har valgt til referent og signeres av to valgte medlemmer i tillegg til referent.


EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Skal avholdes når styret eller minst en tredjedel av næringsforeningens medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for. Skriftlig innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel og være vedlagt dagsorden og nødvendige dokumenter. For det ekstraordinære årsmøtet gjelder forøvrig samme regler som i det ordinære årsmøtet.

 

§ 6 Styret

Namdalskysten næringsforening ledes av et styre på fem medlemmer + to varamedlemmer, som velges av årsmøte. Styret skal være mest mulig representativt for de bransjer foreningen omfatter.
Utover styrets leder, konstituerer styret seg selv i forhold til de verv og funksjoner som kreves til enhver tid. Styremedlemmene velges for to år av gangen, slik at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år.
Namdalskysten næringsforening organiserer ved behov sin virksomhet gjennom ulike bransjeråd. Organisering av bransjerådene skjer igjennom hovedstyret.§ 7 Utvalg

Styret kan opprette underutvalg etter behov, som er tidsbegrenset. En representant fra styret skal delta i underutvalget. Utvalgene er underlagt styret. Styret utarbeider mandat for hvert utvalg.
Utvalg skal, i samsvar med næringsforenings formål og styrets rammer, planlegge og gjennomføre aktiviteter for det enkelte utvalg.§ 8 Arbeidsoppgaver

Styret leder Namdalskysten næringsforening i samsvar med vedtekter og fullmakter gitt av årsmøte. Styret gjør bindende vedtak om igangsetting av tiltak/prosjekter i samsvar med Namdalskysten næringsforenings formål og strategiplan/budsjett som er framlagt for årsmøte.
Styret ansetter daglig leder og fastsetter lønn og arbeidsvilkår gjennom instruks. Styret skal sørge for en bemanning som samsvarer med de arbeidsoppgavene som skal løses.
Styret skal ha regelmessige møter og sammenkalles av styrets leder eller når minst 2 styremedlemmer ber om det. Med innkallingen skal det følge saksliste og relevante saksdokumenter.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene medregnet eventuelle varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra møtene som godkjennes i påfølgende styremøte. Styret fastsetter ellers selv sin forretningsorden, herunder om det velges å opprette et arbeidsutvalg som kan støtte daglig leders arbeid med en hyppigere møtevirksomhet.
De eventuelle bransjeråd skal arbeide med næringspolitiske oppgaver innenfor sine fagfelt, bidra til samarbeid mellom bedrifter og næringer, samt fungere som høringsinstans for kommunen, fylket og sektormyndigheter. Bransjerådene rapportere til styret i Namdalskysten næringsforening.§ 9 Valg

Alle medlemmer i næringsforeningen har stemmerett. Ansatte i medlemsbedriftene er valgbar til verv i foreningen. Valg skjer skriftlig når noen forlanger det. For å anses som valgt må vedkommende oppnå mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Oppnår en kandidat ikke det, foretas omvalg mellom de to som har flest stemmer, og da anses den som får flest stemmer valgt. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.§ 10 Valgkomite

Årsmøtet velger en valgkomite på 3 medlemmer. Valgkomiteen skal inngi innstilling i god tid før årsmøte i henhold til kandidater til de verv som skal besettes på årsmøte. Innstillingen skal vedlegges saksdokumentene som utsendes før årsmøtet.
Valgkomiteen innstiller til godtgjørelse på honorar til styret.
Komitemedlemmene velges for 2 år av gangen.§ 11 Tegning av selskapets firma

Signaturrett tildeles styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret definerer daglig leders fullmakter.
Prokura tildeles daglig leder.§ 12 Inn- og utmelding

Innmelding foregår skriftlig på egen blankett. Utmelding skjer skriftlig – via brev eller mail.
Ved innmelding før 30.6 faktureres serviceavgift og medlemskontingent for helt år. Ved innmelding etter 30.6 faktureres serviceavgift og medlemskontingent for 1⁄2 år.
Ved utmelding refunderes ikke serviceavgift og medlemskontingent.
Medlemskap er gyldig når kontingent og serviceavgift er betalt.§ 13 Vedtektsendringer/Oppløsning av NKNF

Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøte, og da med minst 2/3 av de avgitte stemmene.
Forslag om oppløsning av NKNF krever for å bli vedtatt, minst 2/3 av de avgitte stemmene. Hvis begge disse krav ikke er oppfylt, kan oppløsningen vedtas på det påfølgende årsmøte, eventuelt ekstraordinær årsmøte, med minst 2/3 av avgitte stemmer.
Ved oppløsning av NKNF, skal alle aktiva tilfalle formål som fremmer næringsutvikling i kommunen. Tildeling vedtas ved årsmøte med simpelt flertall.

Revidert på årsmøtet 17. mars 2021